Osteopathie en wetenschap

door sep 7, 2015

Osteopathie is een groeiende beroepsgroep die het van groot belang acht het kennisniveau continue te vergroten en haar behandelmethoden zo goed mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Alhoewel osteopathie niet geheel wetenschappelijk bewezen is, wordt er continue meer wetenschappelijk bewijs gevonden door de vele studies in binnen -en buitenland naar de effecten van osteopathische behandelingen. Hieronder staan een aantal van deze studies, inclusief bevindingen, vermeld.
Volwassenen

Hoofd -en nekklachten

Osteopathie doeltreffend voor patiënten met chronische migraine.
Een studie van 6 maanden toont aan dat osteopathie een positief effect heeft op de symptomen -en frequentie van migraine. Martincik & Seffinger, oktober 2015.

– Impact van osteopatische behandelingen op kosten van de zorg voor patiënten met migraine: een retrospectief onderzoek.
Tussen 2002 en 2007 is de behandeling van 631 patiënten met migraine geanalyseerd. De gemiddelde kosten bij de osteopathische kliniek lagen 50% lager. Hiermee is osteopathie volgens de auteurs potentieel kostenbesparend. Schabert & Crow, augustus 2009.

– Onderzoek naar de effecten van osteopathie bij chronische nekpijn.
Onderzoek naar het effect van osteopathie op chronische nekpijn. De intensiteit van pijn uitgedrukt in NRS (Numeric Rating Scale 1-10) daalde van 4,7 naar 2,2. Schwerla et al, juni 2008.

Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van spierontspanningsoefeningen bij spierspannings- hoofdpijn met spierontspanningsoefeningen en osteopathie.
Het aantal dagen met hoofdpijn verminderde significant in de osteopathisch behandelde groep. Daarnaast bleek in het hoofdpijndagboek dat de frequentie en intensiteit met 57,5% verbeterde in tegenstelling tot slechts 15,6% in de controlegroep. Anderson & Seniscal, september 2006.

Rugklachten

– Preventie van rug disfuncties tijdens de zwangerschap: een beoordeling van osteopathische behandelingen.
47% van de testgroep heeft rug disfuncties tijdens het derde trimester van de zwangerschap. Uitkomst van het onderzoek wijst uit dat osteopathische behandelingen van middelgrote tot grote positieve invloed zijn op het voorkomen van rug disfuncties tijdens het derde trimester van de zwangerschap. Licciardone & Aryal, oktober 2013.

– Een vergelijkend onderzoek tussen placebo-behandeling met osteopathie op aanwezigheid van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloed, bij een groep patiënten met lage rugklachten.
Het bloed werd onderzocht op zogenaamde biomarkers die gerelateerd zijn aan pijnklachten. Chronische pijn wordt namelijk geassocieerd met hogere concentraties van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloedbeeld. Osteopathie bleek na 30 minuten en na 24 uur significant deze stoffen te verminderen, vergeleken met een controlegroep die een placebobehandeling onderging. Degenhardt et al, september 2007.

– Osteopathische behandeling voor lage rugpijn: een review en analyse van studies.
Zes studies, welke verricht zijn tussen 1973 en 2001 in de USA en de UK, zijn onderzocht. Deze studies wijzen uit dat osteopathische behandeling lage rugpijn aanzienlijk vermindert. De mate van pijnvermindering is groter dan verwacht van placebo-effecten alleen en blijft effectief gedurende ten minste drie maanden. Licciardone et al, augustus 2005.

Buikklachten

Osteopathische behandeling van geconstipeerde dikke darm.
In dit artikel wordt een case gepresenteerd waarbij de osteopathische behandeling van een 41 jarige vrouw verlichting geeft van haar darmklachten. Cohan Lewe, maart 2013.

– Viscerale osteopathie voorkomt en vermindert verklevingen van het buikvlies.
Een van de grootste complicaties van abdominale chirurgie zijn abdominale verklevingen. Onderzoek van de Goudse chirurg D.J. Swank, zoals gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, wijst uit dat snijden in verklevingen geen optie is. In dit onderzoek naar verklevingen bij ratten wordt duidelijk dat osteopathie een positieve invloed heeft op abdominale verklevingen en bovendien van preventieve invloed is. Seffinger & Martin, januari 2013.

– De behandeling van het prikkelbare darm syndroom met osteopathie: resultaten van een gerandomiseerd gecontroleerde pilotstudie.
Osteopathie is een veelbelovend alternatief voor de behandeling van patiënten met prikkelbaar darm syndroom. Patiënten die behandeld werden met osteopathie scoorden op symptomen en kwaliteit van het leven significant beter dan de controlegroep. Hundscheid et al, november 2006.

Baby’s & Kinderen

Baby's

– Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media(AOM).
In deze studie, welke 6 maanden duurden, werden patiënten tussen 7-35 maanden oud behandeld en onderzocht. De resultaten laten een positieve invloed zien van osteopathie als complementaire therapie bij kinderen met recidiverende AOM; het kan de kans op een chirurgische ingreep verlagen of voorkomen en overmatig gebruik van antibiotica verminderen. Mills et al, september 2003.

Later onderzoek wees bovendien uit dat osteopathie het verloop van middenoorontstekingen positief beinvloed. Degenhardt & Kuchera juni 2006.

– Een eerste evaluatie van de impact van craniale osteopathie op darmkrampen.
In deze studie zijn 28 patiënten met darmkrampen onderzocht. Het resultaat was een significante vermindering in huilen tussen week 1 en 4 (uren / 24) en een significante verbetering in het aantal uur slaap per nacht. Hayden & Mullinger, mei 2006.

Kinderen

– Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese.
Geconcludeerd werd dat osteopathie effectief kan zijn als alternatieve behandeling bij obstipatie. Tursuslu et al, oktober 2009.

– Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopatische behandeling voor baby’s en kinderen.
In dit onderzoek is nagegaan of er complicaties na een osteopathische behandeling zijn opgetreden. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Hayes en Bezilla, oktober 2006.